You are currently browsing the category archive for the ‘Biblioteca de Dret’ category.

El Bloc de Dret s’acomiada de vosaltres amb l’horari de la Biblioteca de Dret per a aquest estiu. Us informem també que els CRAI Biblioteca de la UB ofereixen un préstec especial d’estiu del 16 de juliol al 2 de setembre.

D’altra banda, entre el 6 i el 26 d’agost, període en el que la majoria de les biblioteques estan tancades, no es podran fer reserves de documents.

Consulteu els horaris d’estiu dels CRAI biblioteca al  Web del CRAI > Enllaços ràpids:  horaris especials.

Bon estiu a tothom!

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, Magistrat Secretari Judicial excedent, és l’autor del llibre del qual us parlarem avui, obra publicada enguany per l’editorial Tirant lo Blanch i que porta per títol La nueva medida de seguridad postdelictual de libertad vigilada : especial referencia a los sistemas de control telemáticos (Qd13/52). El llibre, pertanyent a la col.lecció Los Delitos, s’ha classificat dins l’apartat Qd3 (Teoria de la pena. Substitutius penals (penes alternatives): 

“Los actuales avances tecnológicos generan un haz cuasi ilimitado de métodos estatales de control. En el futuro se bosqueja un nuevo escenario donde los derechos civiles de los ciudadanos pueden encontrarse en jaque si no se refuerzan correlativamente las garantías. Mas no siempre estas potencialidades pueden ser enfocadas como una amenaza para la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, pues también cabe que sean utilizadas, entre otros usos positivos, para hacer menos gravosos determinados comportamientos coercitivos estatales. La nueva medida de seguridad postdelictual, que originariamente fue proyectada como una pena, sólo tiene sentido si se la conecta con los aludidos adelantos tecnológicos. La reputamos como una manifestación más del “net widening effect”, pues las medidas telemáticas que hasta la fecha habían sido utilizadas para intentar reducir la masificación carcelaria, en este caso, claramente aparecen instrumentaliza-das como un medio expansivo de control del Estado para con sus ex presidiarios. Bajo la incierta sombra del miedo al delito, la sociedad advierte huecos de desprotección y se acude a este remedio benthaniano para ejercer un dominio sobre elementos aparentemente peligrosos para la seguridad colectiva. Finalmente, se ha difuminado la prístina distinción entre penas (destinadas a ciudadanos capaces) y medidas de seguridad (discapacitados) para constituir este nuevo método represivo híbrido. Este libro esta orientado a sonsacar los enormes problemas que surgen tras esta figura y como han sido abordados en el área del derecho comparado”.

El CRAI de la UB té en el seu web una secció on respon a les preguntes més freqüents (PMF) dels usuaris. Teniu un dubte sobre drets d’autor? Potser les PMF us poden ajudar:

Què és la propietat intel·lectual?

L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual classifica les diferents facetes de la propietat intel·lectual en dues branques principals: d’una banda trobem els drets lligats a la propietat industrial (patents, marques, disseny industrial i denominacions d’origen), i d’una altra hi ha el dret d’autor i els drets connexos.

En la legislació espanyola s’entèn com a propietat intel·lectual només aquest segon vessant.

El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets legítims d’una persona natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica; les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació estableix que l’autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.

Quines obres queden protegides per la propietat intel·lectual?

Les obres objecte de propietat intel·lectual són totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en un futur.

Què no es pot protegir?

Les idees, la informació com a tal, les teories matemàtiques, els algoritmes, així com les disposicions legals o reglamentàries, els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, no queden protegits per la propietat intel·lectual .

Quina llei regula els drets d’autor?

La llei de Propietat Intel·lectual. Es pot consultar aquí.

Què són els drets morals?

Són aquells drets d’autor de contingut no patrimonial, intransferibles. Cada legislació reconeix diferents drets morals i fins i tot en alguna no se’n reconeix cap, com per exemple als EUA.

Els més comuns són els de paternitat (dret a ser identificat com autor d’una obra) i el d’integritat (dret a oposar-se a qualsevol canvi en l’obra que la distorsioni o la mutili de manera que es perjudiqui l’honor o la reputació de l’autor).

A Espanya els drets morals estan regulats per l’article 14 de la LPI. Cal destacar que el drets morals no exhaureixen la seva vigència quan l’obra passa a formar part del domini públic.

Què s’entén per drets d’explotació?

L’autor té en exclusiva els drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma. Aquests drets comprenen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació de l’obra, que no es podran realitzar sense la seva autorització, menys en els casos previstos en la llei.

Què és l’excepció de citació?

És la permissió prevista a la llei que permet la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres obres, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a mode de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot realitzar amb fins docents o d’investigació, justificant la incorporació e indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.

Les persones jurídiques poden ser titulars del dret d’autor?

Depèn, les persones jurídiques poden ser titulars dels drets econòmics, és a dir, de les facultats d’explotació d’una obra, però no poden ser titulars dels drets morals, aquests són drets intransmissibles i s’adquireixen originàriament, des del principi, pel fet de la creació de l’obra.

Què és el domini públic?

És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan s’esgota el termini dels drets d’autor. Una obra que es troba al domini públic pot ser explotada lliurement, però hem de respectar la seva autoria i la integritat de l’obra en qüestió.

Què vol dir que una obra no incorpori indicacions “allrights” (tots els drets reservats)?

El fet de no indicar que l’autor d’una obra es reservi tots el drets de la mateixa no indica necessàriament que realment això sigui així, com sabem els drets d’una obra són innats a la creació d’aquesta i no pel fet de posar indicacions “allrigths”. Però, es pot donar el cas que l’autor no hagi posat indicacions de tipus tots el drets reservats perquè estigui publicant la seva obra mitjançant algun tipus de llicència que li permeti no reservar-se tots el drets, o bé, que es tracti d’una obra que ha passat a formar part del domini públic. El més recomanable davant d’una situació d’aquet tipus es posar-se en contacte amb l’autor de l’obra per tal d’aclarir quins drets es reserva i de quina manera es pot accedir a la seva obra.

És imprescindible registrar una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual perquè se’n reconeguin els drets d’autor?

No, perquè l’actual llei de Propietat Intel·lectual diu clarament que: “Es considera autor, llevat que hi hagi prova en contra, la persona que consta com a tal en l’obra, mitjançant el nom, la signatura o signe que la identifiqui”.

Font: Preguntes més freqüents

Arbitraje y mediación en materia de consumo (So15/10) és el títol de la novetat de la qual us parlarem avui. Es tracta d’una obra col.lectiva coordinada per Esther González Pillado, publicada enguany per l’editorial Tecnos dins la col.lecció Práctica jurídica. La teniu en la quarta planta, en la secció So15, dedicada a Drets dels consumidors. Aspectes processals.

Llegim a la coberta posterior del llibre:

“En el año 2007, el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo y el Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia iniciaron una colaboración centrada en potenciar la formación e investigación en materias propias del derecho de consumo. Como fruto de la misma, esta misma editorial publicó dos años más tarde la obra Resolución de conflictos en materia de consumo (PAh/77) que, en dos partes, perfectamente diferenciadas contenía una detallada exposición crítica de las especialidades relativas a la protección procesal del consumidor previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de un lado, y de la nueva regulación del arbitraje de consumo introducida por el Real Decreto 231/2008, de otro.

Continuando con esta labor formativa e investigadora en derecho de consumo, se presenta al lector una nueva obra en la que, dos años después de la aprobación del Real Decreto 231/2008 parecía oportuno un examen del funcionamiento del sistema arbitral de consumo durante el tiempo de la vigencia de la nueva norma, confrontando las expectativas y también los aspectos críticos que de su lectura inicial se derivaban con la aplicación que del mismo se está haciendo en la realidad práctica. Pero, además, en esta obra también se ha querido analizar la figura de la mediación que, como demuestran las estadísticas, está siendo cada vez más utilizada por los consumidores y empresas para poner fin al conflicto surgido entre ellos. Por este motivo, esta obra se divide en dos partes, la primera, dedicada al arbitraje de consumo y la segunda, donde se analiza la mediación de consumo. En concreto, se parte del concepto de mediación y más específicamente de la mediación de consumo, diferenciándola de otros medios de solución de conflictos tanto heterocompositivos como autocompositivos, se estudia la figura del mediador y finalmente el procedimiento de mediación, cuestiones todas ellas escasamente reguladas en el RD 231/2008 lo que sin duda está generando una muy diferente práctica en las distintas Juntas arbitrales”.


Hem descobert aquest magnífic dibuix de la Facultat de Dret al bloc De vuelta con el cuaderno, en un post dedicat a quatre edificis molt significatius de l’arquitectura moderna de la ciutat de Barcelona. L’autor del dibuix és Daniel Castro, pintor i dibuixant que compta amb una extensa obra publicada a diferents blocs.

Estem en període d’exàmens i, per tant, la Biblioteca de Dret obre en horari especial aquest cap de setmana, de 10:00 a 21:00 hores.

També entre setmana compteu amb reforç d’espais destinats a l’estudi, ja que la Facultat de Dret posa a disposició de l’alumnat de la Facultat, des del dia 4 de juny i fins al 13 de juliol, una aula d’estudi de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores.

La distribució de les aules per dies és la següent:

 • 4, 5, 6, 7 i 8 de juny: aula 20 (edifici Ilerdense)
 • 11 i 15 de juny: aula 20 (edifici Ilerdense)
 • 18 de juny: aula 19 (edifici Ilerdense)
 • 19, 20, 21 i 22 de juny: aula 20 (edifici Ilerdense)
 • 25, 26, 27, 28 i 29 de juny: aula 11 A (edifici Ilerdense)
 • 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol: aula 11 A (edifici Ilerdense)
 • 9, 10, 11, 12 i 13 de juliol: aula 11 A (edifici Ilerdense)

Els dies 12, 13 i 14 de juny no hi haurà cap aula d’estudi, atès que es duen a terme a la Facultat les PAAU (Selectivitat).

El CRAI de la UB té en el seu web una secció on respon a les preguntes més freqüents (PMF) dels usuaris. Teniu un dubte sobre “El meu compte”? Potser les PMF us poden ajudar:

Com accedeixo a ‘El meu compte’?
Des de qualsevol aparell amb connexió a Internet, accedint a la pàgina principal del catàleg del CRAI de la Universitat de Barcelona, pots accedir a El meu compte de dues maneres diferents:

 • amb l’identificador local (usuaris UB): part esquerra del correu electrònic de la UB i contrasenya.
 • amb l’identificador CRAI (carnet Som UB): nom i cognom, i codi de barres del carnet.

Com puc saber quins documents tinc en préstecs i l’estat de les meves reserves?
Quan t’identifiques a El meu compte t’apareix el llistat de documents que tens en préstec amb la data de retorn corresponent. Si en el moment d’accedir a El meu compte tens alguna reserva feta, la pantalla que t’apareix és la de les teves reserves. En aquest cas, per accedir a l’estat dels teus llibres en préstec has de clicar sobre la pestanya exemplars actualment en préstec.

Puc actualitzar les meves dades personals?
Sí. Quan es produeix un canvi en la teva adreça, telèfon o correu electrònic, pots accedir a l’apartat Dades personals i modificar-les.

Com puc consultar el meu historial de préstecs?
Per consultar el teu historial de préstecs és necessari que activis aquesta opció prèviament. Clica primer El meu historial i després Activar. Tota la circulació de documents associada al teu registre d’usuari quedarà enregistrada. Pot desactivar aquesta opció en qualsevol moment clicant el botò Desactivar.

Com puc renovar un préstec?
Des del llistat dels documents que tens en préstec, selecciona el document que vols renovar i clica el botó Renovar marcats. Si vols renovar tots els documents prestats, has de marcar l’opció Renovar tots sense seleccionar prèviament cap document. Només es permet renovar durant els 3 dies abans que venci el període de préstec; si ho fas abans, apareix el missatge “Massa aviat per a renovar”. Tampoc et permet renovar els llibres que estiguin reservats per altres usuaris; en aquest cas apareix el missatge “Reservat”.

Com puc reservar documents?
Un cop localitzat el document al catàleg, clica l’opció Reservar. A la pantalla de verificació de la reserva pots escollir la biblioteca on vols recollir el document i la data a partir de la qual la reserva quedarà cancel·lada en cas de no devolució del document.

Font: PMF: El meu compte

http://www.history.org/Foundation/journal/Summer08/images/sm/Gov05.jpgAquesta setmana us presentem Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana (NBc(USA)/136), un llibre del catedràtic d’Història de la Universitat de Harvard Bernard Bailyn (foto) recentment publicat per Tecnos dins la seva col.lecció Clásicos del Pensamiento. Acompanya l’edició de l’obra, originalment publicada el 1967, un estudi preliminar de seixanta pàgines del professor del Departament de Teoria sociològica, Filosofia del dret i Metodologia de les ciències socials de la UB Víctor Méndez.

El Dr. Víctor Méndez signa el següent text, extret de la coberta posterior de Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana:

“Sin fijar nuestra atención en las mutaciones acaecidas en las ideas acerca de la Revolución durante el último tercio del siglo XX no sería posible entender el destino singular que ha tenido un libro como Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana. Pues si, en el momento de su aparición, pudo parecer la obra de un señor con corbata de pajarita, un texto cuyo objetivo no iba más allá que el de realizar una erudita aclaración de ciertos aspectos pertenecientes a la parte más altamente retórica de una controversia histórica ya superada, en breve esa visión cambió. Y lo que una vez pudo ser considerado una indagación en un mundo intelectual muerto y enterrado, la invocación de una ideología burguesa, iusnaturalista e inevitablemente demodé, pronto pasó a ser visto como algo dotado de un sentido inaugural y del todo diferente: un texto que, contra las apariencias iniciales, tocaba de cerca aspectos básicos de la experiencia política moderna; que de verdad ofrecía aquello que prometía en su portada; un libro en el que se dilucidaban cuestiones importantes acerca de la ideología, de los orígenes e incluso de la propia Revolución”

Al següent enllaç trobareu les novetats bibliogràfiques que han arribat a la Biblioteca de Dret en el decurs del mes de maig.


La Biblioteca de Dret amplia el seu horari d’obertura al públic en període d’exàmens. Apartir de demà i fins al 8 de juliol, ambdós inclosos, la Biblioteca obrirà els caps de setmana i els dies festius de les 10 del matí fins a les 9 del vespre.

Recordeu que la de Dret no és l’única biblioteca que obrirà en horaris especials, consulteu el web del CRAI per conèixer els horaris de la resta de biblioteques.

CRAI
Catàleg de les biblioteques del CRAI de la UB

craidret@ub.edu

Els més visitats

Categories

Join 30 other followers

Blocs del CRAI
Desembre 2017
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« juny    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arxiu de posts

Galeria

Llicència

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial 2.5 Espanya de Creative Commons

RSS Fil de RSS desconegut

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Blog Dalloz

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS El blog de derecho público de Sevach

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Blog legal BCN

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

RSS Global elections news

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

Guia temàtica de Dret a del.icio.us

Ja portem...

 • 1,199,653 visites

Segueix-nos a Twitter