El CRAI de la UB té en el seu web una secció on respon a les preguntes més freqüents (PMF) dels usuaris. Teniu un dubte sobre drets d’autor? Potser les PMF us poden ajudar:

Què és la propietat intel·lectual?

L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual classifica les diferents facetes de la propietat intel·lectual en dues branques principals: d’una banda trobem els drets lligats a la propietat industrial (patents, marques, disseny industrial i denominacions d’origen), i d’una altra hi ha el dret d’autor i els drets connexos.

En la legislació espanyola s’entèn com a propietat intel·lectual només aquest segon vessant.

El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets legítims d’una persona natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica; les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació estableix que l’autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.

Quines obres queden protegides per la propietat intel·lectual?

Les obres objecte de propietat intel·lectual són totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en un futur.

Què no es pot protegir?

Les idees, la informació com a tal, les teories matemàtiques, els algoritmes, així com les disposicions legals o reglamentàries, els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, no queden protegits per la propietat intel·lectual .

Quina llei regula els drets d’autor?

La llei de Propietat Intel·lectual. Es pot consultar aquí.

Què són els drets morals?

Són aquells drets d’autor de contingut no patrimonial, intransferibles. Cada legislació reconeix diferents drets morals i fins i tot en alguna no se’n reconeix cap, com per exemple als EUA.

Els més comuns són els de paternitat (dret a ser identificat com autor d’una obra) i el d’integritat (dret a oposar-se a qualsevol canvi en l’obra que la distorsioni o la mutili de manera que es perjudiqui l’honor o la reputació de l’autor).

A Espanya els drets morals estan regulats per l’article 14 de la LPI. Cal destacar que el drets morals no exhaureixen la seva vigència quan l’obra passa a formar part del domini públic.

Què s’entén per drets d’explotació?

L’autor té en exclusiva els drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma. Aquests drets comprenen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació de l’obra, que no es podran realitzar sense la seva autorització, menys en els casos previstos en la llei.

Què és l’excepció de citació?

És la permissió prevista a la llei que permet la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres obres, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a mode de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot realitzar amb fins docents o d’investigació, justificant la incorporació e indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.

Les persones jurídiques poden ser titulars del dret d’autor?

Depèn, les persones jurídiques poden ser titulars dels drets econòmics, és a dir, de les facultats d’explotació d’una obra, però no poden ser titulars dels drets morals, aquests són drets intransmissibles i s’adquireixen originàriament, des del principi, pel fet de la creació de l’obra.

Què és el domini públic?

És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan s’esgota el termini dels drets d’autor. Una obra que es troba al domini públic pot ser explotada lliurement, però hem de respectar la seva autoria i la integritat de l’obra en qüestió.

Què vol dir que una obra no incorpori indicacions “allrights” (tots els drets reservats)?

El fet de no indicar que l’autor d’una obra es reservi tots el drets de la mateixa no indica necessàriament que realment això sigui així, com sabem els drets d’una obra són innats a la creació d’aquesta i no pel fet de posar indicacions “allrigths”. Però, es pot donar el cas que l’autor no hagi posat indicacions de tipus tots el drets reservats perquè estigui publicant la seva obra mitjançant algun tipus de llicència que li permeti no reservar-se tots el drets, o bé, que es tracti d’una obra que ha passat a formar part del domini públic. El més recomanable davant d’una situació d’aquet tipus es posar-se en contacte amb l’autor de l’obra per tal d’aclarir quins drets es reserva i de quina manera es pot accedir a la seva obra.

És imprescindible registrar una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual perquè se’n reconeguin els drets d’autor?

No, perquè l’actual llei de Propietat Intel·lectual diu clarament que: “Es considera autor, llevat que hi hagi prova en contra, la persona que consta com a tal en l’obra, mitjançant el nom, la signatura o signe que la identifiqui”.

Font: Preguntes més freqüents