Reprenem la presentació dels tres llibres de la Reserva de Dret que integren el fons del Museu Virtual de la Universitat de Barcelona. Es tracta del Llibre de Consolat dels fets marítims… (CM/4), exemplar imprès el1592 a Barcelona. En el comentari de la fitxa de l’exposició virtual, el qual reproduïm a continuació, teniu les característiques principals de l’obra:

Llibre de Consolat dels fets marítims ara novament corregit y emendat ab algunes declaracions de paraules als margens, y de nou afegits al fi alguns capitols, y crides, y un privilegi, etc. Essent consols de la lotja de la mar los magnifichs misser Francesch Çaragossa doctor en lleis ciutada de Barcelona y mossen Pere Benet Metali mercader, y deffenedors mossen Balthasar Masdeu, y mossen Bernat Camp Llonch mercaders ciutadans de Barcelona. En Barcelona : en casa Sebastia Comellas, 1592.
[8] f., 130 f.,

Relligat juntament amb: Repertori alphabetich de tot lo contengvut, y disposat en lo present volum del Consolat de Mar. Essent consols de la lotja de mar los magnifichs Joan Argila doctor en medicina, y Hieronym Serra Mercader, y Deffenedors Francesch Brocà, y Magi Vilamajor mercaders, ciutadans de Barcelona. En Barcelona : Casa de Antoni Thomas, 1627. [12] f.

Enquadernat en pergamí, amb talls vermells al llom i anotacions manuscrites al text. Porta l’ex-libris de la càtedra de Consolat de Mar.

A la portada hi ha imprès l’escut del Consolat de Mar: l’escut de la ciutat de Barcelona sobre ones. A sota, una nau de tres pals, amb cofa al pal major i al de mitjana, on apareixen unes figures guaitant. En els tres pals, banderes i gallardets amb l’escut del Consolat i penjant de l’antena mitjana, un penó amb la creu de Sant Jordi.

El llibre pertany a l’edició en català que fa la número vuit, l’edició prínceps de la qual és aproximadament de l’any 1484, impresa a Barcelona per Nicolau Spindeler.

Aquesta edició de 1592, feta per Sebastià Comelles, és la primera impresa en lletra elzeviriana, a diferència de les edicions anteriors, de lletra gòtica.

El Llibre de Consolat de Mar, redactat en català cap a l’any 1370, és un dels exponents del dret marítim comú a la Mediterrània. Tot i no haver estat objecte d’una promulgació oficial, va tenir valor de codi marítim i comercial pel qual es regien els mercaders i navegants dels ports de la Corona d’Aragó.

El Llibre el van redactar probablement al Consolat de Barcelona els escrivans del tribunal del consolat, per tal de poder tenir a mà les normes que s’observaven a la Mediterrània sobre dret mercantil marítim. Va sorgir a partir de la reelaboració de la compilació titulada Costums de la mar (compilació d’usos i costums marítims i comercials de la Mediterrània) i de la incorporació d’altres textos sobre aquestes qüestions.

Malgrat el seu origen, aquest llibre recull usos i costums comuns a tota la Mediterrània, cosa que unida a l’expansió i supremacia del comerç de la Corona d’Aragó fa que aquest codi sigui acceptat arreu i s’apliqui en tots els tribunals d’aquesta conca.

L’obra va ser traduïda a partir del segle XVI a diferents idiomes: italià (1519), castellà (1539), francès (a finals del segle XVI), holandès i alemany (finals del segle XVIII), i anglès (segle XIX), i va obtenir una difusió internacional molt gran.

Va continuar en vigor al nostre país fins a la codificació mercantil de 1829.

El Llibre del Consolat de Mar està considerat una de les màximes aportacions de les antigues terres de la Corona d’Aragó al dret mundial.

(MY)