La Facultat de Dret ha publicat la Memòria del curs acadèmic 2009-2010, en què es recullen les principals xifres i dades que caracteritzen el centre, així com la síntesi de les activitats principals en l’àmbit academicodocent, de recerca, i de relacions internacionals i institucionals, entre d’altres.

En la presentació de la Memòria, el degà del centre, Enoch Albertí, recorda que el curs 2009-2010 ha estat el primer any d’aplicació efectiva dels graus nous adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Així mateix assenyala que ha estat un curs en què han continuat les accions per desenvolupar una oferta de postgraus completa i d’alta qualitat, la potenciació de la recerca, la connexió amb el món professional i la internacionalització del centre.

La Facultat de Dret acull més de 8.000 estudiants (8.173 segons dades de la Memòria que ara es publica), 373 membres del personal docent i investigador (PDI), i 78 membres del personal d’administració i serveis (PAS). Així mateix, té tres observatoris de recerca adscrits i 23 grups de recerca, 17 dels quals reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, quant al contingut, eldocument s’organitza en apartats que proporcionen una visió general del perfil dels estudiants i del personal de la Facultat, les infraestructures del centre, l’activitat acadèmica i docent, les accions pel que fa a recerca, les relacions internacionals i institucionals, la tasca del síndic, i l’equipament i l’activitat de la biblioteca.

Font: Notícies de la Universitat de Barcelona