Els professionals de l’advocacia de Catalunya tenen a l’abast el primer Llibre d’estil jurídic en llengua catalana, gràcies a la iniciativa del Centre d’Estudis Garrigues. Publicada per Thomson Reuters Aranzadi, l’obra ha estat coordinada per Joaquim Triadú, soci d’aquest bufet, i per la filòloga Ester Franquesa.

Des del Decret de Nova Planta (1716), que va prohibir l’ús del català en l’Administració de justícia, fins a la restauració de la democràcia a Espanya (1977), la presència del català en l’ús públic i privat del dret va ser pràcticament inexistent, llevat de breus períodes de democràcia constitucional. Tanmateix, llengua catalana i dret van tenir a Catalunya una època d’esplendor a l’edat mitjana. De fet, els primers textos jurídics en català són documents feudals de finals del segle XI.

El Llibre d’estil jurídic és un instrument que facilita l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic; ofereix la resolució de dubtes que sorgeixen amb freqüència en la preparació d’informes, dictàmens, contractes, propostes i acords per a la prestació de serveis professionals, i cartes i correus electrònics adreçats als clients, les administracions i els bufets col·laboradors. Han participat en l’edició la Cambra de Notaris d’Andorra, el Consell d’II·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra, el Govern de les Illes Balears, els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Barcelona, Andorra i de les Illes Balears i els Il·lustres Col·legis de Notaris de les Illes Balears i Catalunya.

Podeu consultar el llibre aquesta setmana al prestatge de Novetats de la Biblioteca de Dret i més endavant a les prestatgeries de la primera planta amb la signatura B54/26.