Resumir en unes poques línies la trajectòria acadèmica i professional de Manuel Albaladejo, infatigable civilista de Cartagena nascut fa noranta anys, el nostre Jurista de manual d’avui, no és una tasca fàcil. Tractarem de fer-ho el millor possible. Doctor per les universitats de Madrid i Bolonya, va obtenir les càtedres de Dret civil de les universitats d’Oviedo (1953), Barcelona (1956, a més de degà de la Facultat de Dret i rector de la UB –i rector vitalici des de 1970-) i Complutense (1969). Com a docent, va dirigir 150 tesis i va formar part en 400 tribunals.

El professor Manuel Albaladejo, un dels civilistes més brillants del segle XX i impulsor del concepte de negoci jurídic en la doctrina, n’és autor d’unes quaranta monografies, com per exemple El reconocimiento de la filiación natural cualquier problema que pueda plantear la eutelegenesia queda al margen de este trabajo (Rj30/5), Sustituciones hereditarias (Rk20/14), El negocio jurídico (Rc5/130) o Albaceazgo en el derecho español : común y catalán (Rk5/4), i de més de tres-cents articles publicats a diferents revistes científiques. El Dr. Albaladejo va dirigir l’obra de més de noranta volums Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (R/C/2) i els manuals de Dret civil, els “albaladejos”, clars i rigorosos, han estat recomanats a diverses generacions d’estudiants a totes les universitats espanyoles. Parlem, és clar, dels cinc volums del Curso de derecho civil (TAULELL R/M/ALB). La seva producció científica supera les trenta mil pàgines.

Entre la infinitat de càrrecs institucionals que va ostentar destacarem que va ser Subdirector General d’Ordenació Universitària i del Personal Docent d’Universitats, vocal permanent de la Comissió General de Codificació i president de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. Va rebre el Premi Pelayo per a juristes de reconegut prestigi, la Gran Creu d’Alfons X el Savi i diversos doctorats honoris causa.

A continuació, us facilitem un parell d’enllaços per si voleu conèixer una mica més el personatge: