A la pàgina 180 de l’apartat dedicat a la reserva de la nostra biblioteca del llibre La Biblioteca de la Universitat de Barcelona (A40/48) llegim:

“Una sèrie de frontispicis estan resolts amb la inclusió d’un requadre a la part baixa que permet una àmplia gamma de solucions. Un tema heràldic presideix el del volum primer de les Decisiones S. Rotae Romanae, comentades per Clemente Merlino [sic] i publicades a Venècia el 1652. L’interès del volum queda àmpliament augmentat per la inclusió del retrat d’aquest jurista en un medalló ovalat que s’emmarca per un conjunt d’elements al.lusius a la seva personalitat, i s’acompanya amb una cartel.la de disseny plenament barroc en el seu emmarcament. Està signat per J. Bta. Zampa, del qual són molt poques les referències de què disposem”.

Les Decisiones S. Rotae Romanae…, comentades per Clemente Merlini i publicades a Venècia el 1652 amb gravats de Giovanni Battista Zampa, es troben a la secció de reserva de la primera planta de la Biblioteca de Dret amb la signatura XVII-2/IV/8.