http://www.academiaconcejo.es/images/empollon.jpgComença el temut mes de setembre, el qual vèiem tan lluny en acabar els exàmens de juliol. Comença el nou curs acadèmic però, abans, potser haureu de fer més exàmens, els d’aquelles assignatures que us vàreu deixar per al setembre i que heu preparat durant l’estiu. Després de desitjar-vos molta sort primer de tot, això sí, ens ha semblat una bona idea facilitar-vos l’enllaç a les Normes reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, d’aplicació general a la Universitat des del curs 2007-2008. Normes que cal conèixer. Els companys de l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) ja van empaperar a finals de juny la Facultat amb uns cartells que reproduïen una selecció de l’articulat de les Normes. Repassem alguns d’aquests articles:

Article. 18.1. El professorat ha de comunicar a l’alumnat la data de publicació de les qualificacions el mateix dia de la prova o del lliurament de treballs d’avaluació. Les qualificacions de les proves i dels treballs d’avaluació parcials s’han de fer públiques com a màxim 20 dies naturals després que es duguin a terme o que es lliurin, excepte si consta un altre criteri en el programa de l’assignatura […].
Article 18.2. En fer públiques les qualificacions finals, el professorat responsable de l’assignatura ha d’indicar el dia i l’hora en què l’estudiant pot fer una revisió, així com el període de retorn dels treballs i les memòries de pràctiques […]. La data o les dates de revisió han de ser entre 3 i 10 dies hàbils després de la publicació de les qualificacions.
Article 18.3. La informació pública sobre els resultats de les avaluacions s’ha de fer mitjançant una llista en què l’estudiant s’identifiqui només amb el NIUB […].
Article 18.4. La informació sobre les qualificacions finals s’ha de fer per via telemàtica, i també s’ha de penjar en l’espai que el centre tingui assignat per a aquestes informacions, degudament signada pel professorat responsable […].

Article 21. L’estudiant té dret a la revisió, davant el professor o la professora responsable de l’assignatura, de totes les proves, els treballs i les altres evidències d’avaluació, tant parcials com finals. La revisió implica tant l’aplicació dels criteris utilitzats com la qualificació corresponent […].

Article 25. La qualificació final de l’assignatura pot ser objecte de recurs per part de l’estudiant segons el procediment següent:
I. Presentant una sol.licitud de revisió davant del professor o professora responsable de l’assignatura i de la qualificació en els dies assenyalats prèviament.
II. Contra la decisió del professor o professora, en un termini màxim de 12 dies naturals des de la publicació de les qualificacions definitives, es pot fer una reclamació adreçada al/ a la cap d’estudis, qui la trasllada immediatament a la direcció del departament corresponent […].

Article 26. Contra l’incompliment reiterat del que es preveu en aquesta normativa, l’estudiant pot presentar una queixa raonada davant del consell d’estudis de l’ensenyament corresponent […].