cissEls recursos CISSATLASfiscal.com i cissfiscal.com són una recomanació habitual als usuaris de la biblioteca que han de treure l’entrellat al Sistema Tributari Espanyol. El primer és un servei d’informació que ofereix el tractament integral de tot allò referit a temes fiscals. El segon és un portal que ofereix cada dia, classificades i ordenades, les novetats fiscals.

Ara també podeu gaudir d’un complement de tipus pràctic que completa la sèrie CISS Fiscal gràcies a la nova subscripció que acaba de formalitzar la Universitat de Barcelona. Parlem de Casos Prácticos Fiscal, on es recullen més de 2000 casos pràctics que tracten les qüestions reals més habituals que han de resoldre els professionals en actiu. Es tracta de casos resolts per experts fiscals en un llenguatge clar i directe amb una estructura de pregunta-resposta.

Vegeu un exemple sobre transport intracomunitari de mercaderies:

Cuestión: empresa belga de transporte de mercancías ha sido contratada por empresa holandesa para que le transporte a la planta que esta empresa tiene en Barcelona, mercancías que actualmente se encuentran localizadas en Francia. ¿Está sujeto a IVA español dicho servicio? En caso afirmativo, ¿quién tiene la condición de sujeto pasivo?

Respuesta: se trata de un transporte intracomunitario de mercancías, por lo que el servicio se entenderá localizado en España si el destinatario del mismo ha comunicado al transportista un número de identificación a efectos del IVA, atribuido por la Administración española. En este caso, el sujeto pasivo lo será la empresa holandesa destinataria del servicio al haberse prestado por entidad no establecida en España.

Disposiciones aplicadas: L 37/1992 de 28 Dic. (Impuesto sobre el Valor Añadido) art. 72 Uno) 2; art. 84 Uno) 2.